💠 شرایط عمومی

۱/۱۶- طرف قرارداد باید دارای شرایط زیر باشد.

– مشرف بودن به دین مبین اسلام

– التزام عملی به قانون اساسی و قوانین جاریه کشور

– نداشتن سوء سابقه جزایی و کیفری

– عدم اعتیاد به هر نوع ماده مخدر

۲/۱۶- در صورتی که اعطا کننده نمایندگی در اجرای تعهدات خود از نظر کمی و کیفی کوتاهی و قصوری داشته باشد و یا کاربران محصولات شکایاتی را به اعطاکننده نمایندگی اعلام نمایند، موضوع در کمیته ای با حضور نمایندگان اعطاکننده نمایندگی و طرف قرارداد و ناظر بررسی و تصمیم گیری شده و حکم تصمیمات کمیته لازم الاجرا است.

۳/۱۶- در صورت فسخ قرارداد از سوی طرف قرارداد، تمامی جریمه های احتمالی می بایست توسط ایشان پرداخت گردد.

تبصره۱: هرکدام از طرفین در صورت تصمیم به فسخ قرارداد باید یک ماه قبل به صورت کتبی طرف دیگر را مطلع سازد.

۴/۱۶- اعطاکننده نمایندگی و طرف قرارداد از لحاظ مدیریت مالی مستقل بوده و لذا محاسبه و پرداخت مالیات و دیگر کسورات قانونی مترتب بر طرف قرارداد بر عهده ایشان است.

۱۷- تعهدات شرکت اعطاکننده نمایندگی:
۱/۱۷-اعطاکننده نمایندگی متعهد می‌شود بسته‌های آموزشی سفارش داده شده را پس از اتمام مراحل سفارش، با توجه به حجم سفارش حداکثر تا ۱ ماه پس از نهایی شدن سفارش به نماینده رسمی طرف قرارداد تحویل یا به آدرس اعلام شده ارسال نماید.

تبصره ۶: هزینه‌های ارسال بسته‌ها به عهده طرف قرارداد است.

تبصره ۷: در صورت وجود نقص در بسته‌‌ها هزینه‌های ارسال این قطعات به عهده اعطاکننده نمایندگی است.

۲/۱۷- اعطاکننده نمایندگی متعهد می‌شود در صورت درخواست طرف قرارداد نیروهایی که به صورت رسمی از جانب طرف قرارداد معرفی می‌شوند را با دریافت هزینه مربوط آموزش دهد.

تبصره ۸:اعطاکننده نمایندگی در قبال تأمین نیروی انسانی برای شرکت طرف قرارداد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

تبصره ۹: زمان، مکان و نحوه ارائه آموزش‌‌ها باید مورد توافق طرفین باشد.

تبصره ۱۰: تمام هزینه‌های برگزاری به عهده طرف قرارداد می‌باشد.

۳/۱۷- اعطاکننده نمایندگی متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی توافق شده انجام دهد.

۴/۱۷- کلیه نیروها و مربیان آموزشی به کار گمارده شده برای اجرای قرارداد، کارکنان طرف قرارداد محسوب شده و این قرارداد هیچگونه مسئولیتی اعم از رابطه استخدامی و غیره تحت هیچ عنوان برای اعطا کننده نمایندگی ایجاد نمی کند.

۱۸- تعهدات طرف قرارداد

۱/۱۸- طرف قرارداد حق تولید هیچ یک از محصولات خانه خلاقیت را ندارد و تمامی محصولات را باید از اعطا کننده نمایندگی تهیه نماید .

۲/۱۸- طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً با جزئاً ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) ندارد.

۳/۱۸- در صورتی که بر اساس تشخیص اعطا کننده نمایندگی ، طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی و کیفی کوتاهی و قصوری داشته باشد،موضوع در کمیته ای با حضور نمایندگاناعطاکننده نمایندگی، طرف قرارداد ، بررسی و تصمیم گیری می شود و حکم تصمیمات کمیته لازم الاجرا است.

۴/۱۸- طرف قرارداد باید در صورت برگزاری دوره‌های آموزشی، این دوره‌ها را به اطلاع اعطاکننده نمایندگی برساند و این دوره‌ها باید دارای استاندارد لازم مورد تایید اعطاکننده نمایندگی باشد.

۵/۱۸- طرف قرارد داد مجاز به همکاری با گروه های آموزشی رقیب اعطاکننده نمایندگی نمی باشد.

۶/۱۸-طرف قرارداد باید در محدوده جغرافیایی تعیین شده فعالیت کند.

تبصره ۱۱: در صورت رضایت کتبی اعطاکننده نمایندگی این بند قابل تغییر است.

۷/۱۸- قیمت محصولات و قطعات ارائه شده به کاربران توسط طرف قرارداد باید مورد تایید اعطاکننده نمایندگی باشد.

۸/۱۸- طرف قرارداد ملزم به پرداخت مبالغ تعهد شده طبق زمان توافق شده در هنگام امضای قرارداد است.

تبصره۱۲: برای تضمین اجرای صحیح این بند طرف قرارداد تضمین لازم ( مبلغ ۳۰ میلیون تومان ضمانت نامه بانکی )را به اعطاکننده نمایندگی طبق توافق ارائه خواهد کرد. و در صورت عدم تعهد طرف قرارداد به بند ذکر شده این مبلغ به عنوان وجه التزام به عنوان جبران خسارات دریافت میگردد .

۹/۱۸- طرف قرارداد حافظ منافع اعطاکننده نمایندگی است و لذا در حفاظت از اطلاعات، طرح درس ها، طراحی ها، ریز قطعات و موارد دیگر مسئول است

۱۰/۱۸- طرف قرارداد موظف به رعایت مفاد شرایط عمومی این قرارداد در دوره های برگزاری احتمالی است.

۱۱/۱۸- طرف قرارداد موظف است یک شماره تماس جهت موارد ضروری در اختیار اعطاکننده نمایندگی قرار داده تا در مواقع مورد نیاز بتوان با طرف قرارداد تماس برقرار نمود.

۱۲/۱۸-طرف قرارداد موظف است از به کارگیری مدرسینی که گواهینامه کمیته ملی ربوکاپ را کسب نکرده اند و یا مدت اعتبار گواهینامه تدریس ایشان به اتمام رسیده است ، ممانعت نماید .

۱۳/۱۸- طرف قرارداد موظف است جهت سفارش محصولات ، با توجه به حجم سفارش حداقل یک هفته و حداکثر یک ماه زودتر از موعد درخواست ارسال ، اقدام نماید .

خانه خلاقیت

مسابقات رباتیک

مرکز خلاقیت | خانه خلاقیت

X